letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de shadows - sampa the great

Loading...

[intro]
woah
i know who you are
woah
i know who you are

[verse 1]
look at my keys
open that look at keys
open that look at eaze
hundred degrees
open that look at keys
finally, finally looking like me
mirror, look at the look at the mirror
how many can you deliver
look at the mirror
open it look at my keys
look at me looking to be
looking like
[chorus]
all, coming
all of my demons is running
all of my demons is coming
coming to see if i’m tripping the summon
all, coming
all of my demons is running
all of my demons is running
coming to see if i’m tripping the summon

[verse 2]
you can do anything, anything
trying to forget who you are
looking for purpose
i’m sure that you thought this was perfect
it’s always to be who you are
you can search anywhere
they’ll nеver be who i am
all of this lineagе, this journey, this spirit is funny
can’t replicate a shooting star
i can hard
i can be soft
i can be everything under the stars
i can be dealing with evel knievel
my people don’t [?]
constantly leader
all of these people bugging you stand by yourself
who are you when you were told this exposure is sober
can we really see who you are
[chorus]
all, coming
all of my demons is running
all of my demons is coming
coming to see if i’m tripping the summon
all, coming
all of my demons is running
all of my demons is running
coming to see if i’m tripping the summon

[bridge]
look at the mirror
look at the mirror
i know who you are

[spoken word – gabby chansa lamba]
nga filya caba mukati
efyo cibe na kunse
ulwendo lwa bumi lula sungusha
ukutula fye pakubala
nokulengwa kwa uko
ukwisulilo bumi
ukuba owa lubuka
mupashi wa lubuka
mupashi wa lulumba
ukuluba
ukwesha ukubukisha insansa sha kale
ukushilila noku kana yunfwa owa k-manina ngefyo calipo limo
mukufwailisha tulesha ukwilula obumi
nokufwaya ecilangililo mubumi wa inonkulo
ulu lwendo lwananga ecilola
ushe fintu mboneka kunse efyo naba namukati?
mukwisa nokuya kwansh-ta
mukupita mufya bumi
ukuntendekelo nempela yandi
muku sanikwa namukwililwa
icilola camweo wandi
embuto natanda
nailenga cibe kunse ngefyo caba mukati
eva, ubakubala pabengi